FLEMNIL ĐƯỢC BẢN TIN Y KHOA HIỆN ĐẠI GIỚI THIỆU LÀ GIẢI PHÁP TRỊ HO AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

FLEMNIL ĐƯỢC BẢN TIN Y KHOA HIỆN ĐẠI GIỚI THIỆU LÀ GIẢI PHÁP TRỊ HO AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

Dựa vào cơ chế của cơn ho, bản tin y khoa hiện đại của VTV  đã đưa ra  cách trị ho hiêu quả và an toàn là sử dụng dược chất làm long đàm.Đồng thời VTV cũng sử dụng hình ảnh và công thức của sản phẩm FLEMNIL capsules, FLEMNIL liquid để làm giải pháp trị ho có đàm kèm nghẹt,xổ mũi(xem bản tin từ giây thứ  12 đến giây thứ 60.)

-Clip của bản tin Y Khoa Hiện Đai của VTV9